وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

گاهی حقیقت هایی را مینویسم که گفته نمیشود! و بیشتر اوقات روزانه های این روز های خودم را مینویسم :)

*رفقا کسی موظف نظر دادن اجباری نیست ! راحت باشید :)

بابا , جانان جان

يكشنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۴، ۰۶:۱۹ ب.ظ

به بابا گفتم برایم یک قاب موبایل بگیر ,گفت تو که هنوز موبایل نخریدی ؟ گفتم وقتی برایم یک قاب می گیری من امیدوارم می شوم که همان موبایل را بخرم , بابا خندید و گفت یادم بنداز که برایت بگیرم :)

*خودت میدانی که جانان جانی؟!

۹۴/۰۷/۱۲