وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

گاهی حقیقت هایی را مینویسم که گفته نمیشود! و بیشتر اوقات روزانه های این روز های خودم را مینویسم :)

*رفقا کسی موظف نظر دادن اجباری نیست ! راحت باشید :)

دخترکی هستم ..مینویسم که بعدها حسرت ننوشتن در من ایجاد نشود , مینویسم چون قرار است از انبوه کلماتی که در ذهنم رژه می رود در امان باشم ..