وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

وقتی صدای نوشته ها بلند میشود ..

گاهی حقیقت هایی را مینویسم که گفته نمیشود! و بیشتر اوقات روزانه های این روز های خودم را مینویسم :)

*رفقا کسی موظف نظر دادن اجباری نیست ! راحت باشید :)

کاش پله ای رو آسمان وجود داشت ..کاش میشد تو را با تمام عظمتت در آغوش میگرفتم ..


۹۴/۰۷/۰۹
ر. نــون